Verkorte privacyverklaring van KBO-Liessel

Met het oog op de verplichtstelling vanwege de Europese privacywetgeving geeft het bestuur van KBO-afdeling Liessel de volgende privacyverklaring af.
KBO-afdeling Liessel houdt persoonsgegevens bij van leden, deelnemers, donateurs, vrijwilligers en overige relaties met het doel om verenigingsactiviteiten uit te kunnen voeren. De gegevens die verwerkt worden, betreffen achternaam, tussenvoegsel, voorletters, geboortedatum, straat en huisnummer, postcode, woonplaats, naam van de Afdeling, lidnummer, het soort lidmaatschap en de ingangsdatum van het lidmaatschap.
Als er sprake is van automatische incasso van de contributie, dan wordt tevens het IBAN-nummer van de bank bewaard. Zonodig worden gegevens toegevoegd aan de activiteiten waar leden of deelnemers aan deelnemen.
Er worden alleen gegevens verwerkt, die personen zelf vrijwillig hebben opgegeven. Er worden geen gegevens verwerkt die de wet als bijzondere persoonsgegevens aanmerkt.
De persoonsgegevens worden door de ledenadministrateur verwerkt.
De contactgegevens van de ledenadministrateur worden periodiek opgenomen in ons Informatieblad en zijn zichtbaar op de website van de Afdeling.
Op de website van de Afdeling wordt niet-persoonsgebonden informatie van bezoekers over het gebruik van deze website verzameld, zoals datum en tijd waarop de website is bezocht, gegevens over de bezochte pagina’s en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens zijn van belang om de website voortdurend te kunnen verbeteren.
Er worden via een bezoek aan de website geen persoonsgegevens verzameld, tenzij u daarvoor kiest en deze informatie specifiek vermeldt.
Persoonsgegevens worden alleen intern binnen de Afdeling gebruikt en uitsluitend door personen die hiervoor door het Afdelingsbestuur bevoegd zijn. KBO-afdeling Liessel verstrekt nimmer persoonsgegevens aan derden. U heeft altijd het recht te weten welke gegevens van u zijn geregistreerd. Als u deze wilt inzien, maakt u een afspraak met het bestuur om een plaats en tijd af te spreken. Wanneer u van mening bent dat er onjuiste gegevens van u zijn vastgelegd, kunt u deze laten wijzigen. U neemt contact op met de secretaris of de ledenadministrateur en geeft aan om welke gegevens het gaat en verstrekt daarbij de juiste gegevens. Indien het bestuur uw verzoek afwijst, dan zal dit schriftelijk gemotiveerd worden. U kunt tegen de beslissing bezwaar maken.
Al uw gegevens worden op één centrale plaats bewaard bij een bedrijf dat daarin gespecialiseerd is. Dit bedrijf zorgt ervoor dat uw gegevens niet verloren gaan en beveiligd blijven tegen ongeoorloofd gebruik. Het opslaan van gegevens op slechts één plaats geeft de grootste garantie tegen misbruik van gegevens. Indien u zich als lid laat uitschrijven, verdwijnen uw gegevens vanaf de uitschrijfdatum uit het bestand van de Afdeling.

Deze privacyverklaring vertelt in het kort hoe KBO-afdeling Liessel uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt. Er bestaat een uitgebreidere versie.

Neem contact op met Toon van Duijnhoven op telefoonnummer 341559, als u deze uitgebreide versie wilt inzien.

Terug naar de startpagina